Specjalne potrzeby i równe szanse

Projekt skierowany jest do niepublicznego przedszkola WYSPA SKARBÓW w Głogowie, którego to organem prowadzącym są CISI Pracownicy Krzyża.

Zaplanowane w projekcie działania odpowiadają na problemy, z którymi borykają się niepełnosprawne dzieci, w szczególności w zakresie wyrównywania ich szans w dostępnie do edukacji przedszkolnej, zapewnienia specjalistycznych zajęć, integracji z dziećmi zdrowymi bez dysfunkcji z jednoczesną realizacją potrzeb edukacyjnych.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest: “Wyrównanie dostępu do edukacji i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 20 dziewczyneki 20 chłopców w tym 10 dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu WYSPA SKARBÓW w Głogowie w okresie 01.08.2018-30.06.2020”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań w projekcie:

– realizacji zajęć dodatkowych, w tym w szczególności zajęć specjalistycznych, stymulujące rozwój psychoruchowy, kompetencje społeczno

– emocjonalne u dzieci niepełnosprawnych;

-realizacji szkoleń dla nauczycielek przedszkola celem podwyższenia ich kompetencji/kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci;

– doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci niepełnosprawnych w ramach zajęć dodatkowych.

Efektem realizacji projektu będzie lepsza jakość edukacji przedszkolnej w szczególności skierowanej do dzieci niepełnosprawnych na terenie Głogowa