Lepsze jutro

Projekt skierowany jest do Niepublicznego Przedszkola WYSPA SKARBÓW w Głogowie, którego to organem prowadzącym są CISI Pracownicy Krzyża.

Zaplanowane w projekcie działania odpowiadają na problemy, z którymi borykają się niepełnosprawne dzieci, w szczególności w zakresie wyrównania ich szans w dostępie do edukacji przedszkolnej, zapewnienia specjalistycznych zajęć, integracji z dziećmi zdrowymi bez dysfunkcji z jednoczesną realizacją potrzeb edukacyjnych.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest: „Wyrównanie dostępu do edukacji i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 15 K i 25 M w tym 30 dzieci niepełnosprawnych w okresie 01.08.2020 – 30.06.2022”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań w projekcie:

– realizacja zajęć dodatkowych, w tym w szczególności zajęć specjalistycznych, stymulujące rozwój psychoruchowy, kompetencje społeczno-emocjonalne u 30 dzieci niepełnosprawnych

Zajęcia dodatkowe dla dzieci: zajęcia specjalistyczne, psychoruchowe, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne:

 1. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych
 • MULTISENSORYKA
 • TERAPIA NEUROLOGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH WAD POSTAWY
 • TERAPIA MIOFUNKCJONALNA
 1. Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych
 • PSYCHOMOTOTYKA
 1. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych
 • RDI – PROGRAM BUDOWANIA RELACJI
 • MUZYKOTERAPIA

Dodatkowo: koszt racjonalnych usprawnień dla dzieci niepełnosprawnych, które wynikają z dysfunkcji uczestnika projektu, barier otoczenia, charakteru usługi w projekcie.

 • Zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna lub pomocy nauczyciela
 • Wyżywienie dla dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych.