RODO

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych są Cisi Pracownicy Krzyża, z siedzibą w Głogowie ul. Bł. Luigiego Novarese 2
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@cisi.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
 • na podstawie zgody osoby, której dotyczą dane, w celu każdorazowo określonym przy wyrażaniu zgody;
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą dane, przed zawarciem umowy;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych;
 • w celu ochrony interesów osoby, której dotyczą dane osobowe lub innych osób fizycznych;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora zadań i usług objętych przedmiotem jego działalności.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty finansujące publiczne świadczenia zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), podmioty uprawnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), ustawowo uprawnione instytucje publiczne, upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji, w szczególności dokumentacji medycznej, pracowniczej oraz rozliczeniowej.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.
 5. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez niej zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową realizacji świadczeń i usług, w tym w szczególności świadczeń i usług zdrowotnych, przez Administratora.
 8. Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będę przekazywane do Państw trzecich lub Instytucji Międzynarodowych.
 10. W siedzibie Administratora  przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w związku z funkcjonowaniem monitoringu zastosowanie mają informacje przekazane powyżej w klauzuli informacyjnej. Okres przechowywania danych osobowych w formie monitoringu jest nie dłuższy niż 30 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w prowadzonym postępowaniu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania