LEPSZE JUTRO NA WYSPIE SKARBÓW - start 01.10.2020

LEPSZE JUTRO NA WYSPIE SKARBÓW - start 01.10.2020

Projekt skierowany jest to niepublicznego przedszkola WYSPA SKARBÓW w Głogowie, którego to organem prowadzącym są CISI Pracownicy Krzyża.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest: “Wyrównanie dostępu do edukacji i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 15 K i 25 M w tym 30 dzieci ON (niepełnosprawnych) w okresie 01.08.2020-30.06.2022”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań w projekcie:

– realizacji zajęć dodatkowych, w tym w szczególności zajęć specjalistycznych, stymulujące rozwój psychoruchowy, kompetencje społeczno – emocjonalne u 30 dzieci niepełnosprawnych/10 dzieci pełnosprawnych;

1.zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych

● MULTISENSORYKA

● TERAPIA NEUROLOGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH WAD POSTAWY

● TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

2.zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dla dzieci nepełnosprawnych i zdrowych

● PSYCHOMOTORYKA

3.zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych

● RDI – PROGRAM BUDOWANIA RELACJI

● MUZYKOTERAPIA

Dodatkowo: koszt racjonalnych usprawnień dla dzieci niepełnosprawnych , które wynikają z dysfunkcji uczestnika projektu, barier otoczenia, charakteru usługi w projekcie.

● zatrudnienie 2 asystentów osoby niepełnosprawnej lub opiekuna lub pomocy nauczyciela;

● wyżywanie dla dzieci niepełnosprawnych;

Efektem realizacji projektu będzie lepsza jakość edukacji przedszkolnej w szczególności skierowanej do dzieci niepełnosprawnych na terenie Głogowa